Česká republika

Podmienky vstupu a pobytu v krajine pre občanov EÚ/EHS a ŠvajčiarskaPracovné podmienky
Zamestnancom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a ukončila povinnú školskú dochádzku. Základnými pracovnými zmluvami je pracovná zmluva na dobu neurčitú alebo na dobu určitú (max. na 2 roky), môže ísť o zamestnanie na plný úväzok alebo na čiastočný. Ďalšie druhy pracovného pomeru: Sezónne práce, brigády – zmluva sa uzatvára na krátke obdobie a ide o príležitostnú prácu, prácu malého rozsahu a pod. Dobrovoľná práca – dobrovoľník vykonáva prácu na základe zmluvy uzavretej s vysielajúcou organizáciou. Agentúrne zamestnávanie - Agentúrny zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu k agentúre, ktorá ho dočasne prideľuje na výkon práce u svojho klienta – užívateľa. Zamestnanec musí byť vo vzťahu k agentúre v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy alebo s ňou musí uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti. Agentúra práce nemôže toho istého zamestnanca dočasne prideliť k tomu istému užívateľovi na viac ako 12 kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak o to sám požiada alebo ak sa jedná o záskok za materskú alebo rodičovskú dovolenku. Agentúry práce nemôžu dočasne prideliť k užívateľovi zamestnanca, ktorému bola vydaná zelená karta, modrá karta, povolenie k zamestnaniu alebo ak je osobou so zdravotným postihnutím. Dohoda o vykonaní práce – je možné ju uzavrieť obdobie nepresahujúce 300 hodín v roku, a to len na ucelenú pracovnú úlohu. Dohoda o pracovnej činnosti – jedná sa o činnosť, ktorá má opakujúci sa charakter, jej vykonávanie však nesmie presiahnuť polovicu stanovenej týždennej pracovnej doby.

zdroj: http://eures.sk/clanok_detail.php?id=30