Holandia

Rejestracja i pozwolenie na pobyt

Obywatele UE / EOG lub Szwajcarii, którzy chcą powstrzymać się od terytorium dłużej niż trzy miesiące, obowiązek rejestracji we właściwych władz lokalnych, gdzie trzeba złożyć wniosek o numerze rejestracyjnym (Burger Servicenummer), a następnie zalogować się do Urzędu Imigracyjny (IND - Immigratie- pl Naturalisatiedienst), jest również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Rodzaje umów o pracę
Nie każda umowa związana z wykonywaniem pracy jest umową o pracę. Oprócz umów o pracę prawo przewiduje również umowy o dzieło i umowy zlecenia. Holenderski kodeks cywilny przewiduje, że jeżeli osoba pracuje na rzecz innej osoby w każdym tygodniu lub przez co najmniej 20 godzin w miesiącu 3 kolejne miesiące, to mamy do czynienia z umową o pracę w odniesieniu do kwestii płacowych. Umowa o pracę jest porozumieniem pisemnym bądź ustnym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z pracownikiem Holandii można więc zawierać ustne umowy o pracę. Mimo wszystko jednak wskazane jest, aby ważniejsze umowy sporządzać na piśmie. Niektóre pozycje umowy muszą być sporządzone na piśmie. Może to być np. rozliczenie zarobków lub listu. Jednakże, najlepiej zamieścić wszystkie szczegóły w samej umowie. Pracodawca musi podać wszystkie szczegóły w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia. Jeśli umowa o pracę jest zawarta na krótszy okres, pracodawca musi je podać przed terminem wygaśnięcia umowy. Umowa na czas nieokreślony jest umową, w której czas trwania kontraktu nie został uzgodniony przy zawieraniu umowy. Umowa trwa dotąd, aż któraś ze stron zakończy ją. Zakończenie umowy jest uzależnione od pewnych zasad, np. okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas określony, ustalona jest data końcowa lub zakończenie umowy uzależnia się od innych okoliczności np. czasu trwania określonego (dokładnie zdefiniowanego) projektu. Umowy te wygasają automatycznie z końcem ustalonego terminu. Pracodawcę i pracownika nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Umowy takie można zakończyć wcześnie tylko, jeśli zostało to uzgodnione na piśmie wcześniej. Nie ma maksymalnej długości trwania umowy na czas określony, która w związku z tym może przekraczać 3 lata. Jeśli umowa o pracę przekracza 3 lata, może ona być przedłużona raz na maksymalnie 3 miesiące.

Źródło: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/holandia/Holandia2.pdf